Goldies Office algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Goldies Office gevestigd te Eindhoven Kamer van Koophandel te Eindhoven nummer 17143743, voor het verrichten van werkzaamheden en diensten.

ARTIKEL 1, TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verlening van diensten of uitvoering van werkzaamheden door Goldies Office met haar opdrachtgevers zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

I Deze algemene voorwaarden van Goldies Office;

II Voorzover niet in strijd met I de laatste versie van de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam;

III Voorzover niet in strijd met hierboven genoemd onder I en II, de regelen voor de meest recente versie van de regelen voor het advertentiewezen, zoals gedepo-neerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Goldies Office zulks schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 2, OFFERTES.

1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld of uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Goldies Office zal desgevraagd voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voorzover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo’n vroeg mogelijk stadium inlichten.

3. Overschrijdingen van offertes met maximaal 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig van te voren te worden aangemeld.

4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoop-condities van leveranciers en andere door Goldies Office ingeschakelde derden, bijvoorbeeld inzake gewijzigde inkoopbedragen en gewijzigde uurtarieven, gelden niet als overschrijding van de offerte.

5. Indien de opdracht na de verzochte offerte uitblijft, is Goldies Office gerechtigd de kosten van calculatie in rekening te brengen tegen het alsdan door Goldies Office gehanteerde normaliter door Goldies Office gehanteerde uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3, PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN.

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-transport- en portokosten, tenzij Uitdruk- kelijk anders is overeengekomen.

2. Goldies Office bepaalt de prijs op basis van het door dit bedrijf gehanteerde uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten.

3. De opdrachtgever is minstens een opslag van 10% ver-schuldigd over de door Goldies Office ten behoeve van de opdrachtgever ingekochte materialen en/of diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien overwerk, nacht- of weekendarbeid verlangt wordt of noodzakelijk is, dit ter beoordeling van Goldies Office, wordt het uurtarief verhoogd met 25%.

5. De opdrachtgever verplicht zich het ontwerp in ontvangst te nemen en de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet.

6. Goldies Office is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht met de opdrachtgever te verrekenen.

7. Indien meerdere andere opdrachtnemers eenzelfde opdracht min of meer tegelijkertijd van de opdrachtgever ontvangen, waardoor een competitiesituatie ontstaat, is Goldies Office gerechtigd het uurtarief met 100% te verhogen. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht min of meer tegelijkertijd aan andere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij Goldies Office hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke waarvan Goldies Office het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en alle gemaakte kosten met een opslag van 25% in rekening te brengen.

8. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtgever is gevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Goldies Office is gerechtigd de opdrachtgever bij bevestiging en aanvaarding van de opdracht een voorschot te vragen, hetzij éénmalig danwel in maandelijkse termijnen of per ontwerp- of productiefase.

10. Alle betalingen dienen per kas of op de post- danwel bankrekening van Goldies Office danwel op een door een andere door hem aan te wijzen rekening te geschieden.

11. Elke betaling zal eerst in mindering gebracht worden op de nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

12. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

ARTIKEL 4, OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN.

1. Een opdracht wordt uitsluitend door Goldies Office aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden, conform de uitgebrachte offerte, aan te vangen.

2. Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaardt, dienen door de opdrachtgever aan Goldies Office te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van Goldies Office. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

3. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van de opdrachtgever.

4. Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal de opdrachtgever Goldies Office een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale ontwerphonorarium en de tot dan toe gemaakte kosten. Indien de opdrachtgever de gemaakte schets of het ontwerp afkeurt en onwillig is om aan Goldies Office een nadere kans te bieden, dient de opdrachtgever Goldies Office een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale ontwerphonorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.

5. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Goldies Office, buiten haar rekening en risico wordt overschreden.

6. Goldies Office heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien:
– buiten toedoen of nalaten van Goldies Office het schetsontwerp, definitieve ontwerp, werktekeningen of iedere andere productie niet tot stand komt of wordt goedgekeurd;
– Goldies Office niet toegestaan wordt om de door hen noodzakelijk geachte externe deskundige of specialist in te schakelen, waarvan de kosten zullen moeten worden gedragen door de opdrachtgever;
– de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met door nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met Goldies Office.

7. In de onder sub 6 genoemde gevallen heeft Goldies Office het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

ARTIKEL 5, INSCHAKELING DERDEN.

Indien zulks naar het uitsluitend oordeel van Goldies Office redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit is Goldies Office gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stellen van goederen en/of diensten te geven.

ARTIKEL 6, BETALINGSTERMIJN.

1. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur of voorschotnota aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuur danwel voorschotnota datum.

2. Door opdrachtgever dient op eerste verzoek van Goldies Office de kosten voor commercial producties en media en de porto- en andere verspreidingskosten vooruit te betalen, in die zin voordat Goldies Office zelf verplicht is deze kosten te betalen.

3. Goldies Office is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, te allen tijde gerechtigheid tot zekerheid voor de betaling en voortvloeiende uit de opdracht een door hem akkoord te bevinden bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen. De kosten van een dergelijke bankgarantie dienen te worden gedragen door de opdrachtgever.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buiten-gerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Daarnaast zullen deze kosten op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd worden en zullen tenminste € 125,- per vordering bedragen.

ARTIKEL 7, EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van de opdrachtgever Goldies Office totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald met inachtneming van art 3. lid 11. Hieronder vallen in ieder geval alle geleverde diensten, goederen, producten, hardware en software.

2. De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, danwel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het onder lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

ARTIKEL 8, OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING.

1. Goldies Office is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, danwel te staken indien de opdracht-gever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld danwel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

2. Daarnaast is Goldies Office gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt danwel in geval van faillissement, surcéance of anderszins beeindiging danwel stillegging van de opdrachtgever.

3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalings-verplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is Goldies Office alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Goldies Office gederfde inkomen.

ARTIKEL 9, LEVERTIJDEN.

Goldies Office zal er ten alle tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

ARTIKEL 10, GEHEIMHOUDING.

1. Goldies Office draagt zorg voor de geheimhouding voor alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Goldies Office ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor Goldies Office kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer -ervan uitgaande dat terzake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt- zorg voor de juiste vormgeving en materialen en voor de voldoening ervan aan de terzake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels en richtlijnen, voor zover deze hem bekend kunnen of behoren te zijn, met inachtneming van art. 15 lid 3.

ARTIKEL 11, OFFICES EN KLACHTEN.

1. Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever terstond nadat Goldies Office de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, danwel binnen 8 dagen na het verschijnen in een Office medium, schriftelijk te worden geOfficeerd. Indien Goldies Office een Office accepteert en erkent dient de opdrachtgever Goldies Office andermaal in de gelegenheid te stellen behoorlijk na te komen, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2. Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden geofficeerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering danwel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

3. Offices omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij Goldies Office te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke Office niet opgeschort.

4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdracht- gever zijn rechten terzake verwerkt.

5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Goldies Office beslissend.

ARTIKEL 12,

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN.

1. De opdrachtgever vrijwaart Goldies Office tegen alle schadeaanspraken van derden terzake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatieuitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van Goldies Office.

2. Aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Goldies Office aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Goldies Office effectief vrijwaart. Goldies Office zal al hetgeen doen resp. de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

3. Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door Goldies Office terzake wordt erkend zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verder schadevergoeding is Goldies Office nimmer verplicht.

4. De aansprakelijkheid van Goldies Office voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de door hem gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

5. Goldies Office is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die hem voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen worden vervoerd en verstuurd voor risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13, AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. DIGITALE UITINGEN, DIGITALE MEDIA EN DATA.

1. Indien de aan Goldies Office verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software danwel andere digitale uitingen betreft danwel wanneer Goldies Office uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin des woords, accepteert Goldies Office hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van Internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook Internet en multimediaproducties begrepen. Indien de opdrachtgever hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

2. Een door Goldies Office geaccepteerde opdracht m.b.t. de in lid 1 genoemde werkzaamheden is slechts een inspanningsverbintenis en zal door Goldies Office dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan dat Goldies Office niet instaat voor het rechtenvrij afleveren van de ontworpen digitale uiting.

3. Goldies Office houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties, met name Artwork, worden backups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 3 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een opdrachtgever, indien hij een herdruk wenst danwel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van Goldies Office kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchi- veerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van Goldies Office voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over devereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is Goldies Office dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

ARTIKEL 14, DUUR VAN DE OVEREENKOMST.

1. Goldies Office behartigt de Officebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Goldies Office de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

2. Goldies Office is niet gerechtigd om gedurende de opdrachtwerkzaamheden zonder overleg met de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de opdrachtgever van wie de opdracht op dat moment wordt uitgevoerd.

3. Indien de opdrachtgever verlangt dat ook buiten de duur van de opdracht door Goldies Office geen opdrachten worden aanvaard van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen zal Goldies Office ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van deze schadeloosstelling zal in overleg worden vastgesteld echter bedraagt minimaal een jaarlijks bedrag ter waarde van het totaal aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren tijdens het laatste opdrachtjaar, voor elk jaar dat exclusiviteit wordt gevraagd.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeen-gekomen, danwel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan Goldies Office voor onbepaalde tijd met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie 6 maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

5. Gedurende bovengenoemde opzeggingstermijn van 6 maanden dient de opdrachtgever de geldende honoreringsafspraak en opdrachten met Goldies Office na te komen, als ware er van een opzegging geen sprake.

ARTIKEL 15, INTELLECTUELE EIGENDOM.

1. Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van Goldies Office.

2. De opdrachtgever en Goldies Office zijn vrij om het werkstuk of een enkel verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit werkstuk en kunnen daarbij elkaars naam vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of de eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook de voorpublicaties en nul-nummers) en niet buiten de door de overeenkomst gestelde grenzen met betrekking tot gebruik, oplage en verspreidings-gebied.

3. Goldies Office is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, danwel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).

4. Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde danwel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is terzake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

6. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van Goldies Office.

7. Goldies Office is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze signering maakt alsdan onderdeel uit van het, werk en mag derhalve niet door de opdachtgever verwijderd worden.

ARTIKEL 16, OVERDRACHT EN PLICHTEN.

1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

2. In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, danwel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdracht-gever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

ARTIKEL 17, OVERMACHT.

1. In geval Goldies Office door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2. Onder overmacht als genoemd in lid 1 wordt ondermeer verstaan: Staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Goldies Office, hetzij bij zijn leveranciers van zijn diensten of goederen, transport- storingen en ander buiten de macht van Goldies Office liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, overstroming alsmede plotselinge verhoging van invoerrrechten accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door leveranciers, het niet verkrijgen van de nodige vergunningen en andere overheidsmaatregelen danwel het om welke reden dan ook onredelijk bezwarend zijn voor Goldies Office om de overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 18, RECHTS EN FORUMKEUZE.

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of direct verband houdend met een overeenkomst waarop deze voorwaarde van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

3. Goldies Office heeft steeds het recht de rechter te audiëren die volgens de algemene regels van relatief of internationale bevoegdheid competent is. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.